ZKTime Web 2.0 là phần mềm chấm công chạy trên Web, kết hợp với các máy chấm công, kiểm soát cửa ZKTeco. Với việc chạy …

source