Ở trên là hưỡng dẫn cách lấy mã token fb và chuyển đổi sang cookie để đăng nhập không cần pass fb (Kể cả đối tưởng đổi pass …

source