Phần mềm TVersity Media Server 3 8 giúp chia sẻ hình ảnh video trong mạng LAN một cách dễ dàng.

source