Điều hành mọi hoạt động trong doanh nghiệp bằng quy trình, luồng công việc. Điều đó cung cấp cách thiết lập, kết nối công việc, con người trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Tìm hiểu tính năng và trải nghiệm sản phẩm tại:

source